Алтернативно решаване на спорове АРС

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Kiddie Style“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Плевен и район на действие територията на област Плевен;

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show